نمونه آزمون نهم درس ادبیات

  1. شعر بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار مربوط به کدام بخش از کلیات سعدی است؟
  2. مفهوم اصلی بیت توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود چیست؟
  3. اگر در بیت « آینه چون نقش تو بنمود راست/خود شکن آیینه شکستن خطاست» منظور از آیینه در مصرع اول، دوست باشد، منظور از شکستن آیینه در مصرع دوم چیست؟
  4. هدف از متون تعلیمی چیست و لحن خوانش در این متون چگونه خواهد بود؟
  5. در مصرع «مپیچ از ره راست بر راه کج//چو در هست حاجت به دیوار نیست» آیا مفهوم دو مصرع با یکدیگر در تقابل است؟ چرا؟


/ 0 نظر / 61 بازدید