نمونه ازمون ترم پایه ی 8

به نام خرد بخش بخرد نواز

                                                                             

معانی واژگان

 الف . معانی واژگانی را که زیر آن خط کشیده شده، بنویسید. 2نمره (هر مورد25/0)

1.    ابر از هجر که می نالد بدین سان زار زار .


 2. پر طاووس لحظه ای به زردی زر ناب جلوه می کند.


3. دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد.


 4  . جولاهه ای به وزارت رسیده بود.


 5. دوست داشتن ایران بسنده نیست.


 6. تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟


 7 . در مورد هوش و ذکاوت امیر داستان ها بر سر زبان هاست.


 8 . هر کس به آسانی نمی تواند حصار خانوداه را فرو بریزد.


ب . معانی نظم ونثر  6نمره

 9. روزی که در آن نکرده ای کار // آن روز ز عمر خویش مشمار  1نمره

...........................................................................................10 . در آداب خواب اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد.  1 نمره

...........................................................................................


11 . داد با این همه افتادگی ام // عـزّ آزادی و آزادگی ام 1 نمره

.............................................................................................


12 . نام او نور و نشانش روشنی 5/0نمره

.............................................................................................


13 . خداوندش را بگوی که گرگ ببرد. 5/0نمره

..............................................................................................


14 . روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه درشد. 5/0 نمره

...............................................................................................


15 . چون بر آید این همه گل های نغز کامکار؟ 75 /0نمره

..............................................................................................

16 . هر کس ایران رابه درستی بشناسد، دل بدان خواهد باخت.75/0نمره

..............................................................................................

5

دانش زبانی

17. در عبارت" امیر انگشتری بدان وزیر داد و گفت بگیر و در انگشت کن" چند جمله به کار رفته است؟25/. نمره

الف.پنج            ب. چهار         ج. سه        د. دو


5

دانش زبانی

 18.فعل جمله ی "این جوانه آب می خواهد." از چه مصدری گرفته شده است؟ 25/.نمره

              

الف. خواهان      ب. خواست         ج. خواستن         د. خواه

دانش زبانی

 19. در کدام گزینه صفت بیانی به کار رفته است؟25/. نمره

الف.تاج عزت به سرم بنهادی                 ب. با مادر خویش مهربان باش

ج. وز خواب سحرگهان بپرهیز                د.خارکش پیری با دلق درشت

دانش زبانی

 20 . با توجه به جمله ی" ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است" کدام یک از نقش های دستوری در جمله نادرست است ؟25/. نمره


الف. آب :متمم   ب . ماهی:مفعول  ج. تازه:صفت  د.  بگیری:فعل مضارع(حال)

دانش زبانی

 21. در متن زیر، فقط هسته ی گروه های اسمی را مشخص کنید. 5/.نمره

جوانه از دل خاک تیره بیرون آمد.   

دانش ادبی

22. قافیه را در بیت زیرمشخص کنید . 25/.نمره


به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست      عاشقــم بر همه عالم که همه عالم از اوست


دانش ادبی

 23.  در همه ی گزینه های زیر تشبیه به کار رفته است، مگر در ...25/. نمره


الف. پای داس مانند  ب.دانه ی شکر       ج. قلّک ذهن       د. پایه های بُرج

دانش ادبی

24. .کدام واژه با "نیاز"  می تواند جناس شود ؟ 25/. نمره


الف.راز          ب. ناز         ج. باز           د. غاز

دانش ادبی

25. لیلی و مجنون از ...............است که در قالب ............. سروده شده است. 5/.نمره

دانش ادبی

 26. سخنی بنویسید که در آن نغمه ی حروف (واج آرایی)به کار رفته باشد. 25/. نمره

..........................................

خود ارزیابی

27. به نظر شما چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟5/1 نمره ................................................................................................................

28. چه راههایی برای شناخت خدا وجود دارد؟ 5/1نمره

................................................................................................................

درک مطلب

 ج. در عبارات زیر،منظور از کلماتی را که مشخص شده، بنویسید.( از توضیح اضافه بپرهیزید.)4 نمره

29. "کنم از جیب نظر تا دامن // چه عزیزی که نکردی با من" منظور ازمصرع اول چیست؟..................................

30 . "با چشم ادب نگر پدر را // از گفته ی او مپیچ سر را" منظور از مصرع دوم چیست؟....................................

31. "خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن // خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی" مخاطبِ شاعر در مصرع اول کیست؟.....................................

32. " کای فرازنده ی این چرخ بلند" منظور از چرخ بلند چیست؟..........................

حفظ شعر

33. چهار بیت ازاشعار کتاب درسی خود را که حفظ کرده اید، بنویسید. 2نمره


.........................................           ........................................


.........................................           ........................................


.........................................           ........................................


.........................................           ........................................نظرشما درباره ی این آزمون چیست؟................................          توفیق رفیق راهتان!          / 0 نظر / 54 بازدید