نمونه سوال املای دوم خرداد

1-دراملا از خط شکسته تحریری استفاده می شود.ص  غ 

2-املای کدام گزینه با توجه به معنا درست است؟

مامور:امر شده    معصوم:صمیمی   نغض:عیب    کاریز:پناه

3-کدام گزینه با( طبیب) هم خانواده است؟

طب   مطلب   مطالبه    طبیبان

4-با توجه به حروف در هم زیر کلمه بسازید.

ه-د-س-ن-ج-ی(......)    ت-ح-ا-و-ل(.........)

5-تفاوت معنایی (هور ) را با کلمه ی هم آوای آن بنویسید.

6-شکل درست هر کلمه ر ابنویسید

ذایا      اغرار        مصئول

7-دو کلمه بنویسید که آغاز آن با (ح) و(س) باشد.

/ 2 نظر / 25 بازدید
عطیه خالوئی

میشه جواب ها رو بگید اگه میشه[عصبانی]

پری

خواهش میکنم جواب ها رو بنویسید