ادبیات اول

شمارک

ای نام تو بهترین سرآغاز

نام ونام خانوادگی:             ارزشیابی ادبیات پایه اوّل راهنمایی (ترم2)                 

ردیف

سطح ارزشیابی

2

واژه های زیر را معنا کنید.

  اسوه (            ) جرّار (        ) مأمن (               )  هزینه کردن (           )

 منجّم           ) مقتدا (      )  حجره (       )    چمیدن (       )

1

دانش

5/.

داستان آدم آهنی و شاپرک از نوع داستان های .............................است.

2

دانش

25/.

بزرگترین رباعی سرای ادبیّات ایران کیست؟

3

دانش

5/2

دو کلمه (صدر) و( قدر) می تواند در نثر، سجع باشد.              ص             غ         

در قالب قطعه مصرع های دوم همه ی بیت ها، هم قافیه اند.        ص              غ

معادل فارسی کامپیوتر (یارانه ) است      ص            غ

 در جمله ی ( احمد، پسر بزرگ هرمز، در مقابل دشمنان ایستاد.) بدل به کار رفته است.      ص        غ

(من نماز را دوست دارم)  یک جمله ی خبری است. ص           غ

4

دانش

1

مفردِ (ایرانیان):.................جمعِ (مدرسه):..................است.

مخالف و متضادِ (خوبی):.............. مترادفِ (صید):............می باشد.

5

دانش

5/.

زاویه دید جمله ی زیر را به دوم شخص تبدیل کنید و دوباره بنویسید.

او بسیار درس می خوانَد.

6

درک وفهم

1

عبارات زیر را به نثر ساده و روان امروزی بر گردانید ومعنا کنید.

عشق محمّد بس است و آل محمّد

ز تو سعی و عمل باید ز من پند

7

درک وفهم

5/.

در این عبارت ضمیر های شخصی (جدا و پیوسته ) رامشخص کنید.

قلب سرشار از عطوفت تو /// بر لبانت شکوفه های دعاست

8

درک وفهم

75/.

زمان فعل های زیر را بنویسید.

           خواهد رفت(               )              رفته باشد (                   )          می بینید(                    )

9

درک وفهم

25/.

در کدام یک از واژه های زیر بن فعل به کار نرفته است؟

   1) بسته                   2) خندان                              3) آسایش                                4) نرمش

10

درک و فهم

25/.

در کدام گزینه شبکه معنایی به کار رفته است؟

1)باران .بهار.ماهی.دانش                        2 ) ایران.اصفهان.پهناور.خاطره

3)جمع عدد.ضرب.حساب                        4 ) پرواز.آسمان.آرزو.هوش

11

درک و فهم

25/.

در کدام گزینه مصدربه کار رفته است؟

1 ) دیدن                      2) بکن             3 ) اوّلین           4 ) زبان

12

درک و فهم

25/.

بن مضارع کدام فعل نادرست است؟

1) آمد(آی)              2) زد (زن)               3) می نویسد (نویس)                  4) می شنود (شنید)

13

درک و فهم

1

جدول زیر را کامل کنید.

وجه شبه

طرف دوم

ادات تشبیه

طرف اوّل

یک جمله ی ادبی

 

................

 

 

...............

 

..................

 

...............

 

................................................................

 

14

درک و فهم

75/.

در جمله ی زیر، نهاد و فعل و مسند را پیدا کنید.

شب ز اسرار علی آگاه  است.            

15

درک و فهم

1

عبارت زیر چند جمله است؟مشخص کنید.

 خدایا، ای بینای شنوا،ای دانای توانا، ما را به راه راست هدایت فرما.

16

درک وفهم

25/1

جدول زیر را کامل کنید.

مفرد یا جمع

شخص

شناسه

بن مضارع

بن ماضی

فعل

 

 

 

 

 

رسیده بود

 

17

درک و فهم

1

از میان اسم های زیر اسم های مرکّب را مشخص کنید و اجزای تشکیل دهنده ی آن را بنویسید.

دیدار. دلپذیر .گلفروش .غارتگر.  نمکدان.  دانا. دلنواز .هواپیما

 

18

درک و فهم

 

سطح سؤالات چگونه بود؟          آسان                      متوسّط                در حدّ انتظار              سخت

19

ارزشیابی

توفیق رفیقتا ن

/ 1 نظر / 32 بازدید
نیلوفر

متشکرم استاد [لبخند]