عندلیب جان

آموزشی ادبی زبانی

هم خانواده های70 واژه ی دشوار کتاب فارسی 3

21.غریب:غریبه،غـرَبا 22.عبور:عابر، عَبّار(بسیار عبور کننده) 23.رخصت:مرخص،ترخّص 24. موج:امواج،تموّج 25.تمام:متمم،تمامیت 26.سلطان:تسلط،مسلّط،سلاطین 27.ردیف:مترادف، مردّف 28.قافیه:مقفّا، قفا (ریشه:ق.ف.ی) 29.صفت:موصوف،توصیف(ریشه:و.ص.ف) 30.فضیلت:فضایل،تفضیل 31.قافله:قوافل 32.ملحق:الحاق.لحوق 33. فرصت: فرَص،تفارص 34.حیات:حیّ،یحیی 35.یزید: زیاد،زائد (ریشه:ز.ی.د) 36.منتهی:نهایت،انتها،نهایی 37غایت:غایی،(ریشه:غ.ی.ی) 38.مَقرّ:قرار،استقرار،مستقـر 39.یُمن: میمنت،میمون 40.سکوت:ساکت،مسکوت   41.رعایا:رعیت،راعی 42.امیر:امارت،مأمور،اُمرا 43.عهده:معاهده،تعهّد 44.شرارت:شرّ، شرور 45.تقوا:متقی،تقی 46.تحویل:متحوّل،تحوّل 47.هدر:تهدیر،مهدور 48.مُحال:( غیر ممکن.از ریشه:ح.و.ل)) مستحیل 49. مَحال ( ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 131 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
11 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
20 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
10 پست
غزل_عطار
1 پست
آسمان_شب
1 پست
توصیف
7 پست
استعاره
2 پست
مناجات
3 پست
رمضان
1 پست
نگاه_خدا
1 پست
داستانک
1 پست
اصوات
1 پست
بسیجی
1 پست
دیالوگ
1 پست
لیمیا
1 پست
هیمیا
1 پست
اغراق
2 پست
غلو
1 پست
مبالغه
1 پست
چهارپاره
1 پست
لف_و_نشر
1 پست
آچمز
1 پست
آمپاس
1 پست
ان_قلت
1 پست
ضرس
1 پست
سعدی
2 پست
غزل_سعدی
1 پست
ادب_سعدی
1 پست
سیاه_مشق
1 پست
کرشمه
1 پست
خط_شکسته
1 پست
فتنه
1 پست
هفت_پیکر
1 پست
عشق_ورزی
1 پست
بیا_که_
1 پست
شهید_همت
1 پست
معلم_خوب
1 پست
زلزله
1 پست
درک_لحظه
1 پست
شیرین
6 پست
فرهاد
6 پست
مریم
1 پست
خسرو
2 پست
تکرا_حرف
1 پست
نقل_لغات
1 پست
دهه_ی_فجر
1 پست
جناس
1 پست
سیمینوف
1 پست
دراگانوف
1 پست
ریش
1 پست
زن_خوشگل
1 پست
جمع_مکسر
2 پست
تشخیص
2 پست
نماز
1 پست
اربعین
1 پست
کوهکن
1 پست
روستا
1 پست
ویلا
1 پست
ویلانشین
1 پست
فراموشی
1 پست
چادر
1 پست
موج_دریا
1 پست
تیارا
1 پست
کلاه_نمد
1 پست
گفتم_کجا
1 پست
واژه_بست
1 پست
دستخون
1 پست
خنگ
1 پست
زرنگ
1 پست
قیمه
1 پست
هوای_نفس
1 پست
هوای_پاک
1 پست
ماه_محرم
1 پست
مشاعره
1 پست
انشا
1 پست
نواقص
1 پست
نقص
1 پست
نقایص
1 پست
کم_خوری
1 پست
تک_خوری
1 پست
حب_الوطن
1 پست
بحر_طویل
1 پست