آزمون مستمر پایه 8

موارد آزمون

به نام هستی بخش هستی آفرین

آزمون ادبیات پایه ی هشتم                             آبان 93                               35 دقیقه

1

معانی واژگان

 معانی واژگانی را که زیر آن خط کشیده شده، بنویسید. 2نمره

 

کشور ما سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

 

کشاورزان قدرت دفع ملخ را ندارند.

 

فرش هایش از گلیم و بوریا ست

 

2

شناخت واژگان

کدام واژه مفرد است؟  5/. نمره

 

الف. خفاشان       ب. ارمغان        ج.  تماثیل        د.  اصول

3

شناخت واژگان

کدام  دو واژه متضاد و مخالف یکدیگرند؟  5/. نمره

 

الف.فراز و نشیب       ب. خُرد و کوچک       ج. چشم و چراغ    د. زشتی و پلشتی

4

تاریخ ادبی

نویسندگان آثار زیر را نام ببرید.1 نمره

 

به قول پرستو.........................         فرزند ایران............................

5

دانش زبانی

در کدام جمله تعداد متمم ها بیشتر است؟5/. نمره

الف.فرمان روا بر تعداد چوب ها افزود.

ب. با قدرت خیال خود به آینده بروید.

ج. بعد به آسمان نگاه کرد و لبخندی زد.

د. مهربان وساده و بی کینه است.

7

فعل جمله ی زیر از چه مصدری گرفته شده است؟ 5/.نمره

               "بر بالای گردن طاووس کاکلی سبز رنگ روییده است."

الف. رویاندن      ب. استن        ج. روییدن         د. رویید

8

 بن ماضی فعل  " دارد" چیست؟ 5/. نمره

الف. بدار         ب. دارن       ج. داشتن     د. داشت

 

9

اجزای اصلی تشکیل دهنده ی جمله کدام است؟  5 /.نمره

 

الف.اسم و فعل   ب. فعل و مفعول      ج. فعل     د. اسم و نهاد

10

 

با توجه به جمله ی زیر:

 " خود رابشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزار به پاس آن که تو را فرزند ایران برگزید."

همه ی گزینه های آمده، (مفعول) است،مگر......    5/. نمره

الف. خود     ب .  پروردگار     ج. تو     د.   پاک

11

دانش ادبی

 با توجه به آن چه در نکته ی صفحه ی چهارده کتاب خوانده اید،ساختار ابیات ردیف (الف )را با ابیات ردیف(ب) مقایسه کنید.  1نمره

 

الف. پیش از این ها فکر می کردم خدا    خانه ای دارد میان ابرها

 

ب. بشر ماورای جلالش نیافت   بصر منتهای جمالش نیافت

 

.........................................................................................................

 

12

دانش ادبی

 آرایه های ادبی هر عبارت،در کدام گزینه درست آمده است؟ علامت بزنید. 1 نمره

 

 

لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست.           الف. واج آرایی       ب.  مراعات نظیر

 

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه.     الف.  تشبیه         ب. تشخیص

 

13

دانش ادبی

 در جمله ی "ملخ دو پای داس مانند دارد."  وجه شبه چیست؟بنویسید. 5/. نمره

..........................................

14

معانی متون

عبارات  زیر را به نثر روان برگردانید و معنا کنید. 2نمره

تن و جانت بی گزند و میهنت آبادان باد!......................................................

 

از کجا گردد پدیدار این همه نقش ونگار؟.......................................................

 

15

درک مطلب

در عبارات زیر،منظور از کلماتی را که مشخص شده، بنویسید.( از توضیح اضافه و معنای همه ی جمله بپرهیزید.)  2 نمره

 

"چون بر آید این همه گل های نغز کامکار" منظور از گل کامکار چیست؟.....................

 

"می دانم تو ایران را از بن جان دوست داری" منظور از بن جان چیست؟..........

 

"غلام گفت:خداوندش رابگوی که گرگ ببرد"منظور از خداوند چیست؟...................

 

"تو فرزند ایران و شیر شیران هستی" منظور از شیر شیران چیست؟...................

 

توفیق رفیق راهتان!

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید