نمون ازمون جدید ترم یک پایه ی هشتم

نمون ازمون ترم یک ادبیات هشتم

 

 

الف.معانی نظم ونثر 6نمره

 


1 . دوستی از من به من نزدیک تر /     از رگ گردن به من نزدیک تر

2 . وقتی جولاهه ای به وزارت رسیده بود

3. کیست ان صورتگر ماهر که بی تقلید غیر

این همه صورت برد بر صفحه ی هستی به کار

4 . ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

5 . هان و هان خویشتن را خوار مدار

6. به قدر فهم مستمعان می گویم

 

 

ب. معانی واژگان2نمره


 

7. مهارت در کشف نو آوری نوعی تفکر خلاق است

8 . بر فراز گردن طاووس کاکلی سبز رنگ است

9. هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست

10 تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوه استوارند چون کوه

11 . فرش هایش از گلیم و بوریاست

 

ج.  درک مطلب4نمره

 

12. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد //دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد. منظور شاعر از ستاره و ماه چه کسی است؟

13. لقمه از پیش خود می خورم منظور چیست؟

14.درباره ی مفهوم بیت زیر توضیح بیشتری دهید

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

15. در مصرع" پرستار امرش همه چیز و کس  /بنی ادم و مرغ ومور و مگس" مرجع ضمیر "ش" چه کسی است؟

 

د. دانش زبانی وادبی 3نمره

 

16. جای خالی را کامل کنید

 

فعل (خواهی نوشت ) از مصدر ............است که زمان ماضی آن .............می باشد  و بن مضارع آن می شود......................

 

17 ردیف و قافیه را در بیت زیر بیابید

چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی /چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی

 

18.کتاب اسرار التوحید از ............است ولی جامی کتاب " هفت اورنگ " را به تقلید از .......... سرود .

 

19. در جمله ی زیر گرو های اسمی و هسته را معلوم کنید

 

خداوند مهربان بندگان خود را دوست دارد.

20 .نقش هسته را در عبارات زیر معلوم کنید.

 

محمد تقی سینی غذا را بر سر گذاشت.

 

 

ه. خود ارزیابی3نمره

21 . برترین و گرامیترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چه بوده است؟

22. برای پربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

23. برای حل مشکل گستاخی یا کمرویی چه روش هایی را میتوان انجام داد؟

 

و.حفظ شعر2نمره

یکی از شعرهای حفظی خود را درست و کامل با ذکر نام شاعر بنویسید.

 

موفق باشید

 

/ 2 نظر / 69 بازدید
آیدا.م. 8/7

ببخشید، جواب سوال 23 دقیقا چی می شه؟

مهرشید

عاللللیییییییی بود