پسوند (چی)

لبخندپسوند:چی.

این وند در اصل ترکی است در معانی زیر با اسم ترکیب می شود و اسم می سازد:

معنی شغلی:پستچی، معدنچی،قهوه چی...

معنی فاعلی: تماشاچی، هو چی

معنی نسبت: نخود چی.

(چی) دربعضی لهجه ها مثل اصفهانی به معنای "تصغیر"نیز به کار می رودکه احتمال

می رود صورتی از (چه) به معنای "تصغیر "باشد.مانند:دختر چی، ماشین چی (ساخت

 اشتقاقی واژه ،کلباسی،تهران،پژوهشگاه ص128)

سوالچند اسم با پسوند چی بسازید که معنای شغلی داشته باشد.

/ 2 نظر / 184 بازدید
مهلا

کافه چی.بچه چی دخترچی.کالسکه چی.کاخ چی

اعظم

چی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟