رفع یک اشکال

ساختمان واژه ی (صمیمی ) چیست ؟

 

صمیم + ی (وند نسبت) = منسوب به صمیم و در نهایت صفت نسبی است که مشتق است.

البته دراصل این کلمه (ی) ندارد و در تداول فارسی یایی بدان می افزایند.

منبع: فرهنگ معین

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه (م)2/10

خانم کلمه ی بهتر ساده است یا مشتق؟![سوال]