شعر ی جالب از قاآنی شاعر دوره ی قاجار

 

شاعرشیرازی  دوره ی قاجار:میرزا حبیب(قاآنی)

 


"گفت وگوی پیر لال با کودک الکن"

 

 

 

پیرکی لال سحر گاه به طفلی الکن/

می شنیدم که بدین نوع همی راند سخن/

کای ززلفت صصصبحم شاشاشامم تاریک /

وی ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن/

تتتریاکیم و بی شششهد للبت  / 

  صصصبر و تاتاتابم رررفت از تتنن/

طفل گفتا مممن را توتو تقلید مکن  / 

  گگگم شو ز برم ای کککمتر از زن/

میمیخواهی مممشتی به ککلت بزنم / 

که بیفتد مممغزت به میان ددهن/

پیر گفتا وووالله مممعلوم است این /

  که که زادم من بیچاره ز مادر الکن/

 هههفتاد و ههشتاد و سه سال است فزون / 

که که گنگ و لا لالالم به به خلاق زمن/

طفل گفتا خخدا را صصصد بار ششکر /

که برستم به جهان از مملال و ممحن/

مممن رهم گگگنگم مممثل تو توتو  /   

توتوتو هم گگگنگی مممثل مممن

 

 

  

 

 قاآنی شیرازی دیوان شعری درحدود 17هزار بیت دارد.یکی دیگر از آثار او پریشان نامه است که به تقلید از گلستان سعدی سروده است که البته به پای گلستان نمی رسد.

/ 2 نظر / 144 بازدید
مهلا

چه باحال[نیشخند][خنده]

میوسا 2/10

شعر بسیار جالبی بود که البته کمی هم آموزنده بود با تشکر از از نظامی و شما[دست]