چند نکته درباره (سلاله) متناسب با کتاب فارسی پایه سوم درس 3

سلاله:

این واژه عربی است و از  ریشه ی(سلل) آمده  به معنای انتزاع و خارج کردن است با نرمی؛مثل کشیدن تیغ از غلاف و موی از خمیر .

جناب راغب در مفردات آورده: مانند کشیدن شمشیر از غلاف و کشیدن چیزی از خانه به طریق سرقت.

تسلل :به معنای خروج پنهانی است.آن گاه که پیامبر صلوات الله علیه و آله مردم را به جهاد دعوت می فرمود بعضی ها در پشت سر دیگران ،پنهانی از مسجد خارج می شدند و آیه ی 63 سوره مبارکه ی نور درباره ی آنان نازل شد که:

قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا  (خدا داناست به آنان که در پناه یکدیگر پنهانی از محضر رسول او خارج می شوند)

 سلاله هم در آیات 12 سوره مؤمنون و 8 سجده آمده است .اهل لغت آن را چکیده  و صاف شده گفته اند.

 

فرزند را سلاله و سلیله و سلیل گفته اند که چکیده و کشیده مرد است.

به نظر صاحب قاموس مراد از سلاله هم همان سلّول است...

 

به هر حال این کلمه مجازا به معنای خلاصه و برگزیده  ی هر چیز است.

معانی دیگر سلاله:

گل نرم که چون بفشارند آب از آن بر آید

نسل. فرزند. نطفه

 

البته در فرهنگ جغرافیایی اسم مکان خاصی است جزء دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل که محلی گرمسیر و کوهستانی است...

 

درباره ی هم خانواده ی آن می توان سلیل .سلیله.تسلل را هم ذکر کرد. با توجه به نظر صاحب قاموس شاید بتوان با سلول هم خانواده  گرفت(؟)

در فرهنگ ها سلول را از ریشه ی فرانسوی گرفته اند ولی اگر این واژه را از کلمات دخیل به شمار بیاوریم مشکلی ندارد که با سلاله هم خانواده  بدانیم.

کلمه ی (سله:salla) هم عربی است و به معنای سبد و زنبیلی است که طعام و جامه اشیای دیگر در ان نهند وجمع آن:سلال(selal) است و با ان ربط ندارد.

کلمه ی سله(sella) هم از کلمه ی لاتینی  (zilla) وارد زبان شده و معرب استنام یک گیاه علفی  است که آین هم ربطی به سلاله ندارد

 

(منابع: لغتنامه دهخدا،معین،قاموس قرآن :قرشی)

/ 4 نظر / 37 بازدید
gamer

like

gamer

2 like

gamer

liiiiiiiiiiiiiiiike

gamer

like like