تفاوت شعر و نظم

پاسخ به پرسش

 

چرا به بعضی نثر ها شعر می گویند ؟منظور از نثر شاعرانه چیست؟

آیا شعر ای وطن سلمان هراتی که در کتاب پایه ی هشتم آمده شعر است؟

 

 

شعر در زبان تازی از شعور است به معنای اصطلاحی کلامی است مرتب معنوی موزون وخیال انگیز که  در آن اندیشه ها و احساس و عواطف شاعر در قالب الفاظی فصیح و زیبا بیان می شود

به گفته ی ارسطو سخنی موثر و مخیل که شوری در دل بر پا کندوحالتی از غم یا شادی را در درون انسان ایجاد کند.

نظم در لغت یعنی به هم پیوستن و در اصطلاح کلامی موزون و مقفی (قافیه دار) است اگر چه ممکن است بیانگر احساس و عواطف وتخیل نباشد.

از این روی می بینیم که سخنانی به نظم گفته شده که جنبهری آموزش علوم و فنونی دارد.مثلا برای آموزش حروف الفبا یا عاداد یا نام اشیا به زبان فارسی یا زبان دیگر از نظم استفاده می کنند تا بهتر در ذهن جای گیرد.

کتاب نصاب الصبیان ابو نصر فراهی از این مقوله است.

بنا براین ممکن است کلامی موزون و یا مقفی نباشد و به عبارتی نثر باشد اما شعر هم باشد چون بیان حس وشعور درک درونی شاعر است ازاین روی می بینیم که سخنی به ظاهر وزن عروضی و قافیه و ردیف ندارد ولی از سویی تخیلی و بیانگر عواطف و اندیشه ای است از این روی نام شعر منثور می گیرد.

مثلا اشعار سلمان هراتی درباره ی وطن یا اشعار سهراب و ...از این گروه است.

 

البته اگر شعری منظوم هم باشد اوج زیبایی را از ظهر و باطن درخود دارد که می توان به غزلیات حافظ وسعدی ویا منظومه های داستانی حکیم نظامی و یا مثنوی شاهنامه ی فردوسی و دیگر ادیبان اشاره کرد.

/ 0 نظر / 652 بازدید