شعر به گویش اصفهانی

آدمی زاده دل مشنگ خبس

شاد و شنگول و شوخ و شنگ خبس

بهری انسان پولدار و زرنگ

تور یک ماهه ی فرنگ خبس

بر قد و قامت پری رویان

پوست ارزنده ی پلنگ خبس

بهری هر نوجوان شایسته

همسری مثل گل قشنگ خبس

بهری این مردمان دوره ی ما

کمکی حسن و آب و رنگ خبس

بهری ان کس که اهلی منطق نیست

حرف بیهوده و جفنگ خبس

بهری کله ای که پر بادس

سنگی از توی قلوه سنگ خبس

پرخوران را به وقتی شام و ناار

داخلی سفره یک نهنگ خبس

آدمی بی حیا و موذی را

وسطی سینه یک فشنگ خبس

(شولوغ پولوغ:جمشیدی)

/ 2 نظر / 18 بازدید
يكدانش پژوه

به به !به به!

parinaz

[قلب][گل]