پاسخ مسابقه ی دستوری

                                             پاسخ مسابقه

                     

پاسخ به سوالات دستوری

البته بعضی ها به بخشی از سوال تا حدودی جواب دادند. ولی کامل نبود

 

1 - دو ضمیر متقابل مثال بزنید.

 

ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود و شامل انواع زیر است:

 

1 - ضمیر شخصی جدا (من.تو.او.ما.شما.آنان...)

 

2 - ضمیر شخصی پیوسته  (  ِ م .  ِت  . ِش . مان. تان . شان)

 

3 - ضمیر مشترک (خود .)

 

4 - ضمیر متقابل ( یکدیگر .همدیگر . هم)

5 - ضمیر مبهم ( یک(ی)  .کس (ی)  . فلان (ی) . هر . چند .همه. بعضی .برخی .دیگر

(ی). چیز (ی) .

 

6 - ضمیر پرسشی ( که . چه . کدام .چند)

 

7-  ضمیر اشاره ( این  . آن )

و...

 

 

 2-  کدام یک از واژه های زیر وند دارد؟ کدام  مشتق است؟

 

       خدایـا  . ( خدای+ ا) الف ندا که آخر کلمه می آید به عنوان وند اشتقاقی نیست

و به جای وند به آن واژه بست می گویند. واژه بست یکی از انواع کلمه به شمار می

رود که کاربرد مستقل ندارد و مانند وندها به کلمه ی قبل یا بعد خود می چسبد ولی

به خلاف وند ها جزو ساخت این کلمه محسوب نمی شود. اگر به کلمه ی قبل از خود

بچسبد "پی بست " واگر به بعد از خود بچسبد " پیش بست " نامیده می شود.

 

نازنـین .  درباره ی ساختمان این واژه دو نظر آمده است:

الف:   (ناز +ن میانوند+ین نسبت ) = مشتق

ب:   (ناز+ ِنین یعنی پسوند anin)  =  مشتق

سیـمین ( سیم +ین نسبت) = مشتق

 سعیده .  (سعید+ه) نشانه های تأنیث که از عربی وارد فارسی شده است را جزو

وند های تصریفی به حساب می آوریم .بنابراین کلماتی چون:

فاطمه.سعیده.حمیده.نادره و... ساده اند.که نباید این وند را با وند (ه نسبت ساز )

اشتباه گرفت.

( منابع:دستور زبان فارسی :دکتر خطیب رهبر/ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز :دکترکلباسی و...)

 

 

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
فاطمه (م)2/10

خانم به نظرتون ما با کدام منبع تحقیق کنیم؟!

فاطمه (م)2/10

توی کتاب فرهنگ معین هست؟