آرایه ی ادبی رجوع

در این نمونه ها هنرمند و شاعر  نخست  سخنی می گوید سپس از آنچه گفته سر باز می زند و اظهار پشیمانی می کند و سخنی بهتر و پسندیده تر از قبل می گوید .انگار حرف قبلی خود را پس گرفته و از آن باز می گردد. این آرایه ی ادبی را رجوع یا باز گشت می نامند. 

آیامی توانید نمونه های دیگر رجوع را پیدا کنید؟

/ 0 نظر / 58 بازدید