آزمون کتبی ادبیات پایه ی هشتم

نمون آزمون نوشتاری پارسی پایه ی هشتم

 

ا. معنای نظم و نثر:

عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند    

چون بر آید این همه گل های نغز کامکار

 

این کشور  مردان گرد،یلان پردل ، دلیران و شیران نامدار است.

 

2. معانی واژه :

نستوه     خامه      زر ناب      ستبر         بوریا      بی کینه    استعداد     سپند

3. درک مطلب:

مفهوم بیت زیر چیست؟

تامل در آیینه ی دل کنی   صفایی به تدریج حاصل کنی

الف.خداشناسی از راه خودشناسی

ب. دور کردن دل از بدی ها و پاکی آن

ج. سفارش به خود شناسی برای خداشناسی

 

4. دانش ادبی

آرایه های ادبی را در هر بیت معلوم کنید:

 

خیال خام تو با خود به خاک خواهم برد.

 

ملخ دوپای داس مانند دارد که با آن اشیا را بر می دارد.

 

5. با توجه به نکته ی صفحه ی 14 کتاب فارسی ، ساختار دو عبارت الف وب را باهم مقایسه کنید.

الف:جهان متفق بر الهیتش  فرومانده در کنه ماهیتش

ب: دوستی از من به من نزدیکتر      از رگ گردن به من نزدیک تر 

 

5.تاریخ ادبیات:

 

جامع التواریخ  از کیست؟

رساله ی قشیریه از کیست و موضوع آن چیست؟

سه نمونه از آثار قیصر امین پور را بنویسید.

 

6. دانش زبانی :

بن ماضی و بن مضارع از مصدر "بازداشتن" را بنویسید.

 

نهاد و مفعول را در عبارت زیر معلوم کنید.

فرمان روایی فرزندان خود را پند می داد.

 

7.شناخت واژگان:

مفرد کلمات و یا جمع ان ها را بنویسید.

تماثیل    ارمغان    آداب    راد

 

8. متضاد کلمات زیر را بنویسید.

نیکی            شامگاه   

9.مترادف واژگان زیر را بنویسید.

پلشتی و ..........     فرّ و...............        دانایی و.............  گزند و...............

 

 

 

/ 0 نظر / 370 بازدید