ادبیات 3

شمارک

تو را جویم ز هر نقشی که دانم            ارزشیابی ادبیّات پایه سوم راهنمایی ترم (2)

 

 

 

2

واژه های زیر را معنا کنید.

واقف(                    )     مقرون (                        )       تکبیر (                      )         زنگار (                 )

عزیمت(                     ) عذوبت(                       )     سیما(                  )             مشارکت (                   )

1

 

1

شازده کوچولو اثر کیست؟ و جزء کدام یک از انواع داستان ها ست؟

2

دانش

2

مخزن الاسرار را نظامی عروضی سمرقندی نوشته است.         ص           غ         

( اگر، به، از، او ) حروف ربط نام دارند.          ص             غ

در تضمین پنهان، شاعر به نام گوینده شعرکه از او بیتی می آورد، اشاره می کند.             ص           غ

در عبارت( آفرینش همه تنبیه خداوند دل است) ترتیب اجزای سخن رعایت شده است.  ص           غ

3

دانش

2

در نثر کهن فارسی فعل ها اندک و جمله ها بسیار طولانی است.           ص           غ

در نقد فقط عیب ها و کاستی ها دیده می شود .           ص           غ

(حجّت) تخلّص محمّد حسین شهریار است.      ص         غ

 سمک عیّار از نمونه های نثر داستانی در ادبیّات ایران است.      ص           غ

4

دانش

1

مفردِ ( علما ).......................جمعِ مکسّر ( شهید )...........................متضادِ ( عشق)......................

مترادفِ (فَراغت)..........................می باشد.

5

دانش

1

آرایه های ادبی بیت زیر را مشخص کنید.(2مورد)

آسمان از شوق دف می زد   /  شطّ خرّمشهر کف می زد

6

دانش

2

عبارات زیر را به نثر ساده و روان امروزی بر گردانید.

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.

برخیز که عید می کشان آمد.

تا توانی می گریز از یار بد.

اینک ای خوب، فصل غریبی سرآمد.

7

دانش

5/.

 بیت"خدایا به ذلّت مران از درم   /   که صورت نبندد دری دیگرم"    چند جمله است؟

            1) دو                 2) سه                 3) چهار                       4) پنج 

8

درک و فهم

5/.

وا‍ژه های ( خفته-عبور- شاهزاده) به ترتیب............است.

1) مرکّب/ مشتق/ مرکّب 2)ساده/ مشتق/ ساده 3)) مشتق/ ساده/ مرکّب  4) مشتق/ ساده / مشتق-مرکّب

9

درک و فهم

5/.

کدام نثر امروزی است؟

1) دزدی در آمد       2) رابعه بزرگ شد       3) سیلی در رسید    4) در صحبت نادان فایده نبُوَد        

10

درک و فهم

5/.

در کدام گزینه شبه جمله به کار رفته است؟

1) هی، بیا با من بران این خرس را                     2 ) بلا از دوست عطا ست

3) زی پدرش رفت و خبر دار کرد                  4) گلزار ز عیش لاله باران شد

11

درک و فهم

5/.

در کدام گزینه کاربرد حرف (و) برای ربط وپیوند است؟

1)  یار بد بر جان و بر ایمان زند                                         2) در نگاهش خشم و آتش را نمی دیدند

3) قصّه ی تکرار آرش را باز هم خواند و تماشا کرد             4) ز آزادگان بردباری و سعی بیاموز

12

درک و فهم

5/.

در مورد انواع فعل، گزینه درست را انتخاب کنید.

1) می گذشت (مضارع اخباری .سوم شخص مفرد)                  2) گفته ام (ماضی نقلی اوّل شخص جمع)

3)همی شنوند(ماضی استمراری کهن.سوم شخص جمع) 4)داشتی می رفتی(ماضی مستمر.دوم شخص مفرد)

13

درک و فهم

1

 عبارت زیر را بخوانید و نقش کلمات خط کشیده شده را، بنویسید.

شاهزاده به او گفت :بیا با من بازی کن .روباه گفت: من که هنـوز اهلی نشده ام.اگر تو من را اهلی کنی زندگی من چون خورشید خواهد درخشید.

14

درک و فهم

*

 سطح سؤالات چگونه بود؟          آسان                      متوسّط                در حدّ انتظار              سخت

15

ارزشیابی

 

پاسخ به هر کدام از این سؤالات اختیاری است.(نمره منفی دارد.در صورت عدم اطمینان پاسخ ندهید).

نام یک کتاب رمان(خارج از کتاب درسی) را همراه با نویسنده آن بنویسید. موضوع آن را در عبارتی بسیار کوتاه توضیح دهید.

 

پرسش ویژه

 

 

جمله زیر را به صورت ساده و روان ترجمه کنید.

Honesty is the best policy.  

 

پرسش ویژه

 

توفیق رفیقتا ن

 

/ 0 نظر / 28 بازدید