نمونه آزمون های نهم کتاب تکمیلی

  1. معنای واژگان هامون، مرغزار، هوا، دژم در عبارات: رستم رخش را به مرغزاری می برد // ز هامون به گردون برافراشتش// کجات آید افگندن اکنون هوا/// زره را بپوشید شیر دژم
  2. کدام دو واژه مترادف نیست؟ الف. دژم و ژیان ب. اندازد و افگند ج. ار و اگر د. ایدر و دیگر سرای
  3. کدام گزینه مفردا است؟ الف. قنادیل ب. الوان ج. چوگان د. قصاید
  4. کدام گزینه اضافه ی تشبیهی است؟ الف. گوی توفیق ب. گوی و سعادت ج. گوی چوگان د. گوی بازی
  5. در کدام گزینه وزن با دیگر گزینه ها متفاوت است؟

الف. اگر تشنه مانی ز سختی مجوش

ب. تو این را دروغ و فسانه مدان

ج. به نام خداوند جان و خرد

د. خاک را دیدی بر امد بر هوا

/ 0 نظر / 45 بازدید