درس 2 (صورتگر ماهر) پایه8

 نکات شعر قاآنی در فارسی پایه ی 8 (صورتگر ماهر ص20)

 

راستی را: قید به معنای "به درستی که"

کس /این همه نقش ونگار:نهاد

بیت 2:

واج آرایی :ک

گل های نغز کامکار: کامکار درمعنای خوش بخت است .البته دراین جا به معنای دیگر این واژه اشاره دارد؛یعنی نام نوعی گل سرخ آتشین. آن بخش گل سرخ که نسبت به قسمت های دیگر سرخ تر است.

گل نغز کامکار یعنی گل زیبای سرخ

بیت3:

تماثیل:جمع مکسر تمثال است اما:

اَمثال جمع مکسر :مَثَل   

مُثُل جمع مکسر مِثال

مفرد تصاویر:تصویر  

دو فعل نپرسی و نجویی  مضارع در وجه اخباری است :نمی پرسی و نمی جویی

 

 

بیت4 :

آرایه های تضاد مصرع اول با دوم (می خندد و می گرید/زار زار و قاه قاه/

تکرار:بدین سان

مراعات نظیر:ابر  و برق

موازنه بین دو مصرع

تشخیص خندیدن برق  وگریستن ابر

در پاسخ سوال 4 تمرین ص22 باید گفت شاعر به ابر و رعد وبرق وباران و آفرینش گل سرخ فصل بهار  و خاک و تصاویر زیبا اشاره کرده است.

بیت 5:

صورتگر تلمیح به آیه ی هوالله الخالق البارئ المصور (سوره حشر) اشاره دارد و به نام "مصور " اشاره دارد.

صفحه ی هستس:اضافه ی تشبیهی(جهان چون یک صفحه است.)

فعل در مصراع دوم:به کار برد.

 

پاسخ 2 از تمرین ص:22 

دوپای(ملخ) :مشبه

داس:مشبه به

مانند:ادات تشبیه

وجه شبه :برداشتن اشیا

 

او:مشبه

مثل:ادات تشبیه

نوری در دل ایینه:مشبه به

مهربان وساده وبی کینه بودن:وجه شبه

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3159 بازدید