تفاوت نواقص و نقیصه

پاسخ به اشکال تفاوت نواقص و نقایص

واژه ی نقص مصدری عربی است که جمع مکسر برای آن نیامده است و به معانی زیر آمده است:

1-کم شدن و کاستن  عیب

2-عیب داشتن

3-کمی و کاستی

4- عیب

نقایص جمع مکسر نقیصه است و به معنای عیب و خوی بد و ایراد آمده است و در کاربرد آن در عبارت باید گفت (رفع نقایص ) مثلا در جمله ی زیر :

او برای رفع نقایص کار خود تلاش می کند.(چون عیب و ایراد دارد باید رفع و برطرف کند)

 نواقص جمع مکسر ناقصه است و به معنای ناتمام و ناکامل آمده است و در کاربرد آن در عبارت باید گفت(تکمیل نواقص) مثلا در جمله ی زیر:

او برای تکمیل نواقص پرونده ی  خود به اداره رفت.(چون پرونده ناتمام و ناکامل بوده است)

بنا براین نباید این دو کلمه را به جای هم کاربرد.

البته اگر بگوییم رفع نواقص هم دارای اشکال نیست چون منظور برطرف کردن ناتمامی ها و کمبودهای کار است.امابهتر است از کاربردکلمه ی تکمیل همراه این واژه ها

خو دداری شود

.(نام منبع :کتاب غلط ننویسیم :ابو الحسن نجفی:تهران .نشر دانشگاهی.ص:393)

ناقصه مونث کلمه ی ناقص است همان طور که لطیفه مونث لطیف و عجیبه مونث عجیب است.جمع های مکسر (ناقصه: نواقص)(لطیفه: لطایف )و (عجیبه :عجایب) است.

می دانیم که در دستور زبان عربی جمع های مکسر در حکم مونث محسوب می شوند لذا مفرد این جمع ها هم مونث است نه مذکر.

اما بنا به نظر بعضی چون این کلمات وارد زبان فارسی شده و کاربرد دارد مفرد این کلمات می تواند مذکر هم بیاید البته به نظر می رسد که این سخن از روی تسامح باشد و نگارنده ی این توضیحات با نظر این گروه موافق نیست.

/ 1 نظر / 238 بازدید
س

با تشكر از شما[چشمک]