انشا ی دوم راهنمایی

مدت پاسخ گویی به هر پرسش

شمارک

به نام آفریننده ی قلم

      

انشا و نگارش پایه ی دوم راهنمایی

سطح ارزشیابی

1

5/.

1- انواع نامه را نام ببرید.(2مورد)

دانش

2

1

2-درست و نادرست را انتخاب کنید.

به عبارتهای کوتاه و آهنگین شعار می گویند.                   ص               غ       

حاشیه گذاری تأثیر چندانی در زیبایی متن ندارد.              ص                غ

در کوتاه نویسی باید به مطالب اصلی توجه کرد.               ص                غ

برخی از یادداشت های روزانه به داستان تبدیل می شود.     ص               غ

دانش

1

5/.

3- استفاده از توصیف برای.........................سبب تأثیر بخشی نوشته می شود.

دانش

2

2

4-هر کدام از عبارات ردیف (الف) را به آرایه های ادبی مناسب در ردیف (ب) وصل کنید.(یک آرایه اضافی است.)                                الف                                          ب  

            برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه             تضمین

              دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.                    واج آرایی

              ذات او دروازه ی شهر علوم                                   امثال و حکم

                ای هست کن اساس هستی                                   تلمیح           

                                  تشخیص   

درک وفهم

5

2

 5-با هر واژه و یا ترکیب،جمله ای جداگانه بسازید.

فلسطین:.............................................................................................

اعماق:................................................................................................

قصیده ی سعدی:.................................................................................

زینت:.................................................................................................

کاربرد

5

2

6-یک بند(2خط) بنویسید که در آن ا واژه های(سکوت ، دعا، پنجره، گل سرخ)به کار رفته باشد.

 

 

44

10

7-از موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و با رعایت انسجام و نکات نگارشی انشایی در 10خط بنویسید.(حاشیه گذاری شده است.)

1- گر رسد دشمنی برای وطن /// جان و دل رایگان بیفشانیم (وطن دوستی )

2-شرح حال خود تان.(اتوبیوگرافی)

 3- پرنده ای اسیر در قفس.(خیالی،توصیفی)

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... توفیق رفیقتان

ترکیب

40

10

 

 

 

/ 1 نظر / 61 بازدید
م ه ل ا

سلام دستتون درد نکنه خیلی ممنون [گل]