درک لحظه

درک لحظه

فریب صفحه ی تقویم را به هیچ انگار

حساب روز و شب و ماه و سال را بگذار

حساب "لحظه"نگه دار

که چون فراری پا در گریز

می گذرد

چگونه "می گذرد"ها

"گذشت"شد ناگاه

چه اتفاقی باید بیفتد ای همراه

که این حباب بر احوال خود شود آگاه

که لحظه ای دگر "این نیز"

نیز می گذرد.  (فریدون مشیری)

/ 4 نظر / 24 بازدید
صدف.م 10/2

خیلی زیبا و دلنشین بود[قلب]

لعیا

متمم چیست ودر کجاها به کار می رود[سوال]

زیبا

ببخشید جواب سوالات خود را می توانیم در کجاببینیم[سوال]