نمونه سوال املا ی سوم راهنمایی

سطح ارزشیابی

ارزشیابی املای  پایه سوم راهنمایی 1390

شمارک

دانش

1-پس از تصحیح املا بهتر است غلط ها را در جمله به کار بریم.       ص              غ

 شیوه ی صحیح قلم به دست گرفتن در املا لازم است.       ص         غ

5/.

دانش

2-املای کدام کلمات را می توان به دو شکل جدا و سرهم نوشت؟ (با یک مثال)

5/.

دانش

3- از میان کلمات زیر، مترادفات را کنار هم بنویسید (سه کلمه اضافی است)

بدیهی، نیکی ،جامه، عار ، یاری ، آشکار، رزم،لباس،اَنعام، صلاح ، ننگ، نصرت، چهارپایان، بخشش،گناه.

1-    .................و..................... 2-...................و........................      3-............................و...............................

4-....................و.....................   5-..................و..................       6-.............................و...............................

5/1

درک و فهم

4-با هر یک از حروف زیر یک واژه همراه با هم خانواده ی آن بنویسید .

غــ...............هم خانواده :...........................           ســ......................هم خانواده:.........................

1

درک و فهم

5- شکل صحیح هر کلمه را بنویسید.

انظبات(                          ) لاضمه ی زندگی(                      ) رغابت(                    )     فراصت(                      )

2

درک و فهم

6-با قرار دادن حرف مناسب واژه ها راکامل کنید .

جوانان باید ازآبشخورهای پاک و .....لال(ض.ظ.ز.ذ) فرهنگ ایرانی برای آبادانی میهن خویش بــ....ره(هــ..حــ) بگیرند.

1-    یکی از ....مینه های(ضـ .ز ..ذ.) اجتما.....ی(ئــ. .عــ ) گمراه شدن هم نشین بد است.

4

درک و فهم

7- با توجّه به معنای داخل کمانک با حروف در هم ریخته، یک واژه ی مناسب بسازید.

 ت ه ب ن ی(هوشیار کردن)......................................................

5/.

توفیق  رفیقتان

                                                                                                                                                          

/ 1 نظر / 73 بازدید
نسا کاظمی

ممنونم برای امتحاناتم کمکم کرد