بن یابی افعال استثنایی

 به بن ( ریشه )مضارع  افعال زیر توجه کنید.

  1. دادن....................ده
  2. بود......................بو   / باش
  3. فروختن................فروش
  4. گسیختن..............گسل
  5. پختن...................پز
  6. بایستن...............بای
  7. خاستن................خیز
  8. گسستن..............گسل
  9. پیوستن................پیوند
  10. انباشتن................انبار

 

/ 5 نظر / 14 بازدید
فهیمه

1بده 2باش 3فروش 4گسل 5پز 6.I don t know [ناراحت] 7خواه I don t know [ناراحت 9پیوند I don t know [ناراحت

مهرو

با سلام.به ترتیب بن هاشون عبارتند از: ده باش فروش گسل پز بای خیز گسل پیوند انبار

م ه ل ا

1-ده 2-باش 3-فروش 4-گسیخ 5-پز 6-ایست 7-خواه 8-گسس 9-پیوند 10-انباشت

م ه ل ا

4-گسل

زهرا

امید وارم موفق باشی مهروجونممممممممممم