ادبیات3

شمارک

تو را جویم ز هر نقشی که دانم

نام ونام خانوادگی:             ارزشیابی ادبیّات پایه سوم ترم (2) راهنمایی                           

 

ردیف

سطح ارزشیابی

2

واژه های زیر را معنا کنید.

وهله(        )     نصرت (        )       کنام (         )         مقرّب   ) گزند (          )   ضمان( )     غریب(    )   خوض نمودن (      )

1

دانش

1

شازده کوچولو اثر کیست؟ و جزء کدام یک از انواع داستان ها ست؟

2

دانش

2

چهار مقاله را نظامی عروضی سمرقندی نوشته است.         ص           غ         

( در، به، از، او ) حروف اضافه نام دارند.          ص             غ

در تضمین آشکار، شاعر به نام گوینده شعرکه از او بیتی می آورد، اشاره می کند.          ص           غ

در عبارت( نیست آب حیات جز دانش) ترتیب اجزای سخن رعایت شده است.             ص           غ  

3

دانش

2

در نثر کهن فارسی فعل ها فراوان و جمله ها بسیار کوتاه است.           ص           غ

در نقد فقط عیب ها و کاستی ها دیده می شود .           ص           غ

(بهجت) تخلّص محمّد حسین شهریار است.      ص         غ

 سمک عیّار از نمونه های نثر داستانی در ادبیّات ایران است.      ص           غ

4

دانش

1

مفردِ ( ارباب ).......................جمعِ مکسّر ( خصلت )...........................متضادِ ( دوست )......................

مترادفِ (سعادت)..........................می باشد.

5

دانش

1

آرایه های ادبی بیت زیر را مشخص کنید.(2مورد)

آسمان از شوق دف می زد/ شطّ خرّمشهر کف می زد

 

6

دانش

2

عبارات زیر را به نثر ساده و روان امروزی بر گردانید.

دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور.

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن.

متاع جوانی به بازار نیست.

چو ایران نباشد تن من مباد.

7

دانش

5/.

 بیت"خدایا به ذلّت مران از درم   /   که صورت نبندد دری دیگرم"    چند جمله است؟

            1) دو                 2) سه                 3) چهار                       4) پنج 

8

درک و فهم

5/.

وا‍ژه های ( آدمک- موافقت- هواپیما ) به ترتیب............است.

1) مرکّب/ مشتق/ مرکّب 2)ساده/ مشتق/ ساده 3)) مشتق/ ساده/ مرکّب  4) مشتق/ ساده / مشتق-مرکّب

9

درک و فهم

5/.

کدام نثر امروزی است؟

1) دزدی در آمد       2) رابعه بزرگ شد       3) در صحبت نادان فایده نبُوَد         4) سیلی در رسید

10

درک و فهم

5/.

در کدام گزینه شبه جمله به کار رفته است؟

1) خدایا به کرامت تو نازانیم                            2 ) بلا از دوست عطا ست

3) زی پدرش رفت و خبر دار کرد                  4) گلزار ز عیش لاله باران شد

11

درک و فهم

5/.

در کدام گزینه کاربرد حرف (و) برای ربط وپیوند است؟

1)قصّه ی تکرار آرش را باز هم خواند و تماشا کرد          2) در نگاهش خشم و آتش را نمی دیدند

3) یار بد بر جان و بر ایمان زند                                         4) ز آزادگان بردباری و سعی بیاموز

12

درک و فهم

5/.

در مورد انواع فعل، گزینه درست را انتخاب کنید.

1) می گذشت (مضارع اخباری .سوم شخص مفرد)                  2) گفته ام (ماضی نقلی اوّل شخص جمع)

3)همی گویند(ماضی استمراری کهن.سوم شخص جمع) 4)داشتی می رفتی(ماضی مستمر.دوم شخص مفرد)

13

درک و فهم

1

 عبارت زیر را بخوانید و نقش کلمات خط کشیده شده را، بنویسید.

شاهزاده به او گفت :بیا با من بازی کن .روباه گفت: من که هنـوز اهلی نشده ام.اگر تو من را اهلی کنی زندگی من چون خورشید خواهد درخشید.

14

درک و فهم

*

 سطح سؤالات چگونه بود؟          آسان                      متوسّط                در حدّ انتظار              سخت

15

ارزشیابی

 

پاسخ به هر کدام از این سؤالات اختیاری است.(نمره منفی دارد.در صورت عدم اطمینان پاسخ ندهید).

یک کتاب رمان(خارج از کتاب درسی) همراه با نویسنده آن بنویسید. موضوع آن را در عبارتی بسیار کوتاه توضیح دهید.

 

پرسش ویژه

 

 

جمله زیر را به صورت ساده و روان ترجمه کنید.

Honesty is the best policy.  

 

پرسش ویژه

 

توفیق رفیقتا ن

/ 0 نظر / 23 بازدید