ادبیات2

شمارک

تو را جویم ز هر نقشی که دانم

ارزشیابی ادبیات پایه دوم ترم (2)  راهنمایی

                                     

ردیف

سطح ارزشیابی

2

واژه های زیر را معنا کنید.

      جَیب(        ) ذکاوت (      )  تکریم(        ) متانت()

  کاریز(         ) هجران(        )    نامرئی(    )  استعداد

1

دانش

1

یکی از راه های گسترش واژه ها در زبان فارسی .......................است.

2

دانش

3

ادبیات دفاع مقدّس را ادبیات پایداری نیز می گویند.         ص           غ         

هم خانواده (منحرف) وا‍ژه ی (انحراف )است.          ص             غ

(سحر گاه) ، مخففِ (سحر گه) است.          ص         غ

کلیله و دمنه نمو نه ای از ادبیات تعلیمی است.            ص           غ

فعل هایی که به مفعول نیاز دارند ،گذرا و متعدی هستند.                ص           غ

معادل فارسیِ: ناصر (خطا بخش)است.       ص           غ

3

دانش

1

مفردِ (اخلاق)....................جمعِ مکسر (علیم)..................است.

.متضادِ (برخاسته)..................مترادفِ (صبور).................می باشد.

4

دانش

5/.

آرایه ی ادبی بیت زیر را مشخص کنید.(1مورد)

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است/// باد خنک از جانب خوارزم وزان است

5

دانش

1

عبارات زیر را به نثر ساده و روان بر گردانید و معنا کنید.

ای وطن ، ای تن مرا مأوا

مُلک از خردمندان جمال گیرد.

محک خالص کافر ز مسلمان ادب است.

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است.

6

دانش

75/.

بیت زیر چند جمله است؟ مشخص کنید.

نصیحت گوش کن جانا  که از جان دوست تر دارند///جـوانـان سعــادتمند پنــد پیـر دانــا  را

7

درک و فهم

25/.

با واژه ی زیر یک اسم مشتق بسازید.

باغ:

8

درک و فهم

25/1

جدول زیر را کامل کنید.

شناسه

بن

شمار

شخص

زمان

فعل

 

 

 

 

 

 

خواهد خواند

 

9

درک و فهم

5/.

ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟

            1)   حافظه                 2)چشمه             3) عطش            4)  سوزش

10

درک و فهم

5/.

در کدام گزینه ترکیب وصفی به کار رفته است؟

1) واقعه ی تنباکو                2) خدای حال گردان        3)      دریای خرد          4)  چیدن زیتون

11

درک و فهم

1

ارکان تشبیه را در عبارت زیر مشخص کنید.

او در سایه ی خود تنهاست.چهره اش روشن است چنان خورشید.

 

12

درک و فهم

75/1

 عبارت زیر رابخوانید و نقش کلماتی که زیر آن خط کشیده شده ،مشخص کنید.

از خدا جوییم تو فیق ادب //بی ادب محروم ماند از لطف حق//

13

کاربرد

5/.

کدام گزینه جمع است؟

           1) گریان           2) بهاران                   3) جهان                      4) سرداران

14

کاربرد

 

سطح سؤالات چگونه بود؟          آسان                      متوسط                در حد انتظار              سخت

 

15

ارزشیابی

 

انتقاد خود را از کلاس ادبیات بنویسید.

 

 

 

16

تجزیه و  تحلیل

 

پاسخ به هر کدام از پرسشهای زیر اختیاری است.(نمره منفی دارد.در صورت عدم اطمینان پاسخ ندهید

پرسش ویژه

 

 

متن زیر را از عربی به فارسی روان ترجمه کنید.

المرءُ علی دین خَلیلِه و َقرینِه.

 

پرسش ویژه

 

 

متن زیر را از انگلیسی به فارسی روان ترجمه کنید.

Say: I take refuge in the creator of mankind.

پرسش ویژه

 

توفیق رفیقتا ن

 

/ 0 نظر / 35 بازدید