"حمد و ثنا قدیمی را که عقل به بارگاه قدمش قدمی فرا پیش ننهاد"

ارزشیابی درس املای تحریری پایه سوم ترم اوّل

زمان :20 دقیقه

ردیف

مترادف کلمات زیر را بنویسید.

دخل و..............           طریق و ................                          عنب و ........................

1

* پس از تصحیح املا، در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی، بهتراست آن ها را به خاطر بسپاریم.        ص               غ

* در املای کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل جدا و سرِ هم نویسی درست است.                                   ص               غ

2

در نوشتن املا، به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه................. باید توجّه داشت.

3

     همه ی کلمات زیر به تشدید نیاز دارد؛ به جز:

                 الف- تربیت               ب- انسانیت                    ج- صیاد                 د- مؤثر        

4

از میان این ترکیبات چند واژه نادرست است؟

  تنین کلام، رودخانه ی بی وغفه، صلح و جنگ، غافله ی کربلا، وحله ی اوّل، حاجت و نیاز.حزم و دور اندیشی

                 الف- دو                     ب- سه                      ج- چهار                        د- پنج            

5

برای جای خالی کلمه ی صحیح را انتخاب کنید.

 * وقت آن است که باقی ........................خود به ادا رسانم. (زمان/ ضمان/ ذمان) 

 * سوی درخت...................نمود، بومی قصد او داشت. (الطفاتی / التفاتی / التفاطی)   

 * شکر انعام تو هر گز نکند ...........(شکر گذار /شکر گزار)

6

حروف در هم ریخته را با توجّه به معنای داخل کمانک مرتّب کنید و واژه ی مناسب بسازید.

     ب، ا، ص،ح، ا  (=یاران)  ................................

    ق، م، هـ ، ر، و  (=شکست خورده) ............................... 

 

7

هم خانواده ی (مَقرّ) در کدام گزینه به کار رفته است؟

              الف- اقرار                ب- قرارگاه                    ج- مقدور                  د- مَقر ها   

8

غلط های املایی عبارات زیر را بیابید و صحیح آن را بنویسد. (8 کلمه نادرست است.)

    * مسجدجامع خرّمشهر قلب شهر بود که می طپید و تا بود مضهر ماندن و استقامت بود

    * بدیحی است که امروزه مسئولیّت ما پیچیده تر و سنگین تر است.

    * اگر فرهنگ جوان و طرز دید او پایه و مایعی گرفته باشد می تواند گشایشی در درون او پدید آورد و به بالش و رویش بیانجامد در غیر این صورت آشفته گی ذهنی ایجاد می شود

  *بر خرد و فراصت تو پوشیده نیست که من راست می گویم این ملاطفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد

موفق باشید

9


ادامه مطلب ...