نمونه سوال املای پایه 7

 

نمونه سوالات املای پایه7            10 نمره

1-  از مباحث دشوار املایی...........است

یکی از اهداف املا................است

2 -غلط ها را اصلاح کنید

من درقلبم یک آلم جادارم.حتی مثل یک شهر بزرگ کوچه و خیابان و مهله هم دارد

 

دانش فرمان گزار است و مال فرمان بردار

 

جوان باید به آینده ی خود به بالد

 

3 -در جای خالی حرف مناسب بگذارید

 

جوانان اهل تـ....لیل هستند

 

تقـ...ـ.یر من که نیست .خودش جا نگرفت.

 

فار... از سنگ بچّه ها باشم

4 – هم خانواده برای هر کلمه 2 مورد بنویسید.

 

ایمان.........افتخار.......اعجاز.......متعال..................

 5 -دو کلمه ی معنادار بنویسید که با (ض) شروع شده باشد  .    

6 – مراعات نظیر های (رشد) را در یک جمله به کار برید.

7 – دو کلمه ی قریب و غریب چه تفاوتی دارند در جمله به کار برید

8- شکل درست املای (زنده گی ) را بنویسید و ساختمان اصلی آن را معلوم کنید

9 – با حروف در هم ریخته ی زیر یک کلمه معنادار بسازید

ب0غ0م0ر0ه0

10 – با حروف زیر دو کلمه ی جدید بسازید. 

م.ر.ی.ح.ت

موفق باشید

 


ادامه مطلب ...