به نام خرد بخش بخرد نواز

فارسی هفتم 94 تا ص 42

1.معانی واژگان2نمره

فارغ...........     جلال..........        زنجره................      اعتراف...................

مراد...............     تأمل...........   به رغم...........           استعداد...............

2.تاریخ ادبیات1نمره

تست1:کدام کتاب از نظامی نیست؟   الف.مخزن الاسرار    ب. الهی نامه     ج. هفت پیکر

 

**کویر را ..................نوشته است.

3. خود ارزیابی 2نمره

**عبارت "گفت می خواهم آفتاب شوم"را توضیح دهید.................................................................

         

**نوجونی زیباست چه کنیم تا زیباتر شود؟................................................................

 

4.دانش ادبی 3. نمره

  دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است؟

مثل یک شاخه گل جوانه بزن    مثل یک چشمه سار جاری شو.........................................

 

تست2:  کدام جمله زبان ادبی ندارد؟

 

            ب. گورخانه ی راز تو چون دل شود  الف.آسمان مثل یک تبسم شد   

ج.کتاب پر رمز آفرینش را باید شناخت     د. برگ درختان سبز در نظر هوشیار

 

 کلمات مترادف را کنار هم بنویسید.یک واژه زیاد است

         

شادی- شناور-عزیز- شناخت --پایه- گرامی-اساس-نشاط  - معرفت

............................................................................

یک جمله بنویسید که در آن تشخیص (جان بخشی ) باشد

............................................................................

5.دانش زبانی6 نمره

عبارت زیر چند جمله است جداگانه مشخص کنید و بنویسید...................

گرگ چنگا ل به بازوی کژال کشید خیزی برداشت و قنداقه ی روناک را که جیغ می کشید به دندان گرفت.

 

نهاد و فعل را در جمله ی زیر معلوم کنید.

جوان چشمه ی نیرو و استعداد است.  نهاد...........فعل..............

 

تست3:   هم خانواده ی کدام کلمات نادرست است؟

الف.اکبر.کبیر. تکبیر      ب.جاری.جریان مجری   ج.نظر .انتظار.منظم

 

تست4:   در کدام گزینه نهاد در ابتدای جمله به کار رفته است؟

الف.زنگ تفریح را ناظم زد   ب. دست ها برکرده اند از آسمان ج. معلم دوباره تنها شد

 

واژه های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

خستگی=خسته+ی

زندگی=.........+......

آهستگی=...........+.....

 

جای خالی را با واژه ی درست پرکنید.

این ها چرا .........و پاکدامنی جوانا ن را نمی بینند.(سلاح/صلاح)

..........شکوه و زیبایی طبیعت بودم(غرقه ی / قرغه ی)

 

 

با کلمات درهم (ر.م.ز.ح.ت.م.)  دو واژه ی معنادار بسازید(............... ) و (...................)

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 4نمره:

الف.یاد دارم که درایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم

....................................................................

ب. گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت    زود گردد با مراد خویش جفت

.........................................................................

ج.ای نام تو بهترین سرآغاز    بی نام تو نامه کی کنم باز

.........................................................................................

د. جهان جمله فروغ روی حق دان    حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

.......................................................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

منظور از کلمات خط کشیده شده را بنویسید.

شما جوانان پاره های دل این ملت هستید..................................

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم......................

دوست خوب کیمیاست....................

یکی سر بر نمی دارد تا دوگانه ای گزارد ....................

شادکام باشید

 

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هفتم 94

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()