1.معانی واژگان2نمره

زنجره...........               مونس.........   

به رغم...........         صلاح............. 

 

عظمت...............      شکوه............. 

 فروغ..........              اعجاز............

 

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

کتابی از سعدی.....................               

  اثری از علی شریعتی...................

 

 

3. خود ارزیابی 1نمره

منظور از "آینده با حرف ساخته نمی شود چیست؟.............................................

 

 

4.دانش ادبی 1. نمره

تست1:     کدام گزینه به صورت ادبی است؟

الف.جز نام تو نیست بر زبانم  

 ب. غنچه هم گفت:من چه دلتنگم

ج.خدایا تو را دوست دارم   

    د. صبح یک روز نوبهاری بود

 

تست2:     در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

الف. هم قصه ی نانموده دانی        

     ب. گویی با هر یک آشنایی دیرینه دارم

ج.نفس داغ گرگ یک باره سرد شد     

 د.روناک مثل بره ای دستهایش راتکان داد

 

 

5.دانش زبانی5 نمره

 -برای هر یک از انواع جمله ی امری و پرسشی مثال بزنید و آخر آن را نشانه گذاری کنید.

مثال برای جمله ی امری...................................................

مثال برای جمله ی پرسشی................................................

 

 -آیا عبارت "من تو را بسیار دوست دارم" جمله ی عاطفی است؟5/0نمره   بله...       خیر...

 

  تست3:     در کدام گزینه هم خانواده ی کلمات درست آمده است؟5/0نمره

الف.عجیب.معجزه. عاجز.متعجب       

          ب. معلم. عامل. معلوم.علم

ج.معصوم.معصومه.عصمت.اعتصام        

     د. نظام.ناظم.انضباط.نظم

 

 -عبارت زیر چند جمله دارد؟ جمله ها را مشخص کنید.1نمره

کژال از کنار هرکس می گذشت سلام می داد و با احوال پرسی کوتاهی می گذشت.چشمه را دور زد. 

   تعداد جمله.......

 

 -با توجه به جملات زیر صحیح و غلط را معلوم کنید. 5/0نمره

*عبارت" برگ درختان سبز در نظر هوشیار"یک جمله ی کامل است.  ص....غ....

*جمله ی"دوستم با شنیدن صدای اذان برای رفتن به مسجد و خواندن نماز آماده شد." فقط یک فعل دارد.   ص....غ.....

 

 -کامل کنید.5/0نمره

 *هر  یک از انواع جمله ها با .......و آهنگ مناسب خود بیان می شوند.

 *فعل بخش اصلی جمله و انتقال دهنده ی ...........است.

 

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف. ای هست کن اساس هستی // کوته ز درت دراز دستی

....................................................................

 

ب.تو نیز اگر بخفتی به از آن که درپوستین خلق افتی.........................................

 

ج.گفت پیغمبر هر آن کو سِر نهفت // زود گردد با مراد خویش جفت

.........................................................................................

 

 

7. درک مطلب:2نمره

 

تست4:  در جمله ی(الهی، جانی ده که کار آن جهان سازیم) منظور از(کار آن جهان سازیم) چیست؟

      الف. روز قیامت پس از مرگ 

     ب. آماده کردن اعمال نیک برای آخرت   

    ج. زندگی آخرت را زیبا کردن        

  د. از این دنیا به آن دنیا رفتن

 

تست5:  دربیت (ای هست کن اساس هستی /کوته ز درت دراز دستی) منظور از مصرع دوم چیست؟

الف. خداوند به کسی ظلم و تجاوز نمی کند     

           ب. خدایا تو تمام جهان را ایجاد کرده ای

ج. دست های تو از درت دراز است                

  د. تو خدا هستی و دستهای دیگران از تو کوتاه است

 

تست6:   با توجه به دوبیت زیر،مفهوم کدام گزینه با بقیه یکسان نیست؟

           "این درختانند همچون خاکیان  /   دست ها بر کرده اند از خاکدان                                                                     

با زبان سبز و با دست دراز    /    از ضمیر خاک می گویند راز"

 

الف.درختان شاخه ی دستهای خود را به آسمان برده اند             ب. نهال های جوان و ساقه های سرسبز دعا می کردند

ج.نسیم چون مادری مهربان به کودکانش ادب می آموخت            د.نوجوانان امیدوار ذرت ها در گوش نسیم آمین می گفتند

 

تست7:  با توجه به بیت(از ظلمت خود رهایی ام ده//با نور خود آشنایی ام ده)  منظور از (خود) در مصرع دوم چیست؟             الف. خدا             ب. خودم        ج. هر انسان خودخواه         د. خویش

 

 

 

 

با آرزوی بهروزی

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هفتم

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/۱۸ | ۸:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()