آزمون ادبیات پایه هشتم  نام و نام خانوادگی........................................

 

  1.معانی نظم و نثر:      2نمره            

   الف - برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه   

 

    ب- کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. 

 

     2.معانی واژگان:3نمره

بوریا:        توفنده  :         نژند:       همگنان:

    زر ناب:        ستبر :         بسنده:           بی کینه:

نستوه:         ظفرمند:          بی گزند :             خامه:       

 

 

 

   3.خود ارزیابی: 1نمره

منظور از" نام او نور و نشانش روشنی" چیست؟

 

برترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست؟

 

  4.تاریخ ادبیات:5/.نمره             

بیت :

   "چشم دل باز کن که جان بینی //آن چه نادیدنی است آن بینی "از کدام شاعر است؟

الف. مستوره کرد        ب. سنایی       ج. سعدی        د. هاتف

 

 این کتاب از آثار عرفانی قرن پنجم است که  به معرفی برخی از بزرگان عارف و شرح اصطلاحات رایج میان آنها پرداخته است. نام کتاب؟.....................

 

 

   5.آرایه های ادبی:5/.نمره  

کدام آرایه دربیت گلستان کند آتشی بر خلیل  //گروهی بر آتش برد ز آب نیل

دیده نمی شود؟

الف. تضاد  ب. تلمیح    ج .تشبیه   د.نغمه ی حروف(واج آرایی)

 

 

در بیت "یکی را به سر برنهد تاج بخت   //  یکی را به خاک اندر آرد ز تخت" کدام آرایه

دیده نمی شود؟

الف. تضاد         ب. تلمیح        ج .تشبیه     د.تشخیص

 

 

     6.دستور زبان:5/.نمره

 

تعداد جمله ها ی بیت زیر؟

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق // تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

 

الف .یک    ب. دو    ج. سه    د. چهار

 

در جمله ی " روشنی روز که همه چیز را می گشاید، چشمانشان را می بندد"  نهاد کدام است؟

الف.او         ب. روشنی       ج. روز      د.    خدا

 

 

الف- "ابر از هجر که می نالد بدین سان زار زار" منظور از( زاری و ناله ی ابر)چیست؟

 

         

ب- منظور از (خداوندش) در جمله ی "خداوندش را بگوی که گرگ ببرد" چیست؟.......

 

توفیق رفیق

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هشتم

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()