نمونه آزمون انشای پایه 7

با خط زیبا بنویسید

1.درست ونادرست انتخاب شود.

در نوشته می توان از مترادف هم بهره گرفت.

یکی از راههای تقویت انشا مقایسه ی بین پدیده هاست

2.خوب است در نوشته های خود به واژه های ...........فرهنگستان زبان و ادب و .....آن توجه شود.

3.آیا استفاده از زبان محاوره در نوشتار لازم است؟  بله    خیر 

4. انواع نامه را نام ببرید.

5.اگر بخواهید برای مدیر مدرسه ی خود نامه ای  بنویسید که موضوع آن در خواست پرونده باشد از چه عنوانی باید استفاده کنید؟ آن عنوان را بنویسید.

6.جمله های زبانی زیر را به ادبی تبدیل کنید.

آفتاب می تابد.

دانه ها در  زیر خاک است.

آزمون انشا بسیار ساده و آسان بود.

7. درباره ی ضرب المثل : به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید 2 خط بنویسید.

8. یک ضرب المثل به همراه کاربرد آن بنویسید.

9. با کلمات زیر جمله های زیبا و ادبی بسازید.

پارسایی                                                      سکه

10. با استفاده از مراعات نظیر با کلمه ی مزرعه یک  تا دو خط متن زیبا بنویسید.

11. درباره ی یکی از موضوعات انشا یی در 15  خط بنویسید

عیب است بزرگ برکشیدن خود را / وز جمله ی خلق برگزیدن خود را

با استفاده از تخیل درباره سفر زیر دریا

نامه ای دوستانه به والدین خود و تشکر از زحمات آنان

 

زیبا نویسی واستفاده نکردن از غلط گیر و بند نویسی و نشانه گذاری در انشا مورد نظر است.پیروز باشید