1.معانی واژگان2نمره

هجر...........               نژند.........    جثه...........         توفنده............. 

 

بوریا...............      محال........       تأمل کردن..........    کریم............

 

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

 

کتابی از سعدی..................... اثری از ابوالقاسم قشیری........................

 

 

3. خود ارزیابی 2نمره

 

دو مورد از راه های شناخت خدا را بنویسید....................................................

 

 

4.دانش ادبی 2. نمره

 

 -.بیت زیر به چه داستان هایی اشاره دارد؟

گلستان کند آتشی بر خلیل      گروهی بر اتش برد ز آب نیل

...............................................................

 

 

-(مشبه به) در جمله  (روناک دستهایش را مانند بره ای در هوا می چرخاند) کدام است؟

 

               الف. می چرخاند           ب. دستهایش            ج. روناک           د. بره ای

 

 

 

-. برای بررسی ساختار یک متن ازچه پرسش هایی بهره می گیریم؟یک مورد.....................

 

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

1.مصدر    .بن ماضی   .بن مضارع      از فعل(دارد) را بنویسید.

 

2. نهاد در جمله ی (جوانه تکانی خورد و به سنگ نگاه کرد.) چیست؟............

 

3. عبارت (غلام گفت:به خدای چه بگویم؟   )  چند جمله است؟

الف. یک        ب. دو     ج. سه        د. چهار

 

 

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف.پرستار امرش همه چیز و کس//بنی ادم و مرغ و مور ومگس

....................................................................

 

ب.برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه.........................................

 

ج.عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند//

.........................................................................................

د.جهان متفق بر الهیتش//فرومانده از کنه ماهیتش

......................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

1-در جمله ی(مرد گفت خداوندش را بگوی که گرگ ببرد ) منظور از خداوند چیست؟

      الف. پروردگار          ب. صاحب           ج. غلام   

 

2-در مصرع (چون برآید این همه گلهای نغز کامکار) منظور از گل کامکار چیست؟

الف. گل خوب و خوش    ب. گل قرمز            ج. گل بسیار سرخ    

 

 

3-در جمله ی ( یکی را به خاک اندر آرد ز تخت) منظور چیست؟

الف. خداوند یکی را به خواری و ذلت می کشاند

ب. خداوند یکی را به عزت و پادشاهی می رساند

ج.خداوند هر که را بخواهد به نابودی و مرگ می رساند

 

 

با آرزوی بهروزی  

 موضوعات مرتبط: آزمون ادبیات هشتم( جدید)

تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٥ | ٥:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()