ساختمان واژه ی (صمیمی ) چیست ؟

 

صمیم + ی (وند نسبت) = منسوب به صمیم و در نهایت صفت نسبی است که مشتق است.

البته دراصل این کلمه (ی) ندارد و در تداول فارسی یایی بدان می افزایند.

منبع: فرهنگ معین