معنای (تیارا)


یکی از معانی (تیارا) را که گفته اید چشم آرا.

 

تیار در لغت به کلاه نمدی می گویند که خوب مالیده شده باشد.به تاج سلطان فارس و ماد هم تیار می گویند...شاه لباسی از پارچه های گران بها و تاجی بلند بر سر داشت که آن را مورخین یونانی گاهی تیار و در مواردی کیداریس می نامیدند.

(ایران باستان ج2.ص 1463) به نقل از:(لغت نامه دهخدا)

تیار   tayyar   هم به موج دریا می گویند و یک کلمه ی عربی است.مثلا :دریای تیار. البته به معنای درست و تمام و کامل هم است.مثلا:فلان چیز تیار است؛یعنی آماده و مهیا ست.(برگرفته از:لغت نامه دهخدا)

اگر از (تی ) انگلیسی ( tea ) باشد یعنی :چای آرا.

اگر به یکی دیگر از معانی (تی) توجه کنیم که مخفف (تهی ) است که خالی باشد؛مثلا مولوی می گوید:

هر دمی پر می شوی تی می شوی

پس بدان کاندر کف صنع ویـــــــــی     (به نقل از دهخدا)

در این صورت شاید (تیارا) به معنای کسی است که آن چیز و یا جای خالی و بدون چیز را زینت می دهد و زیبا می کند!

اگر از (تی) فارسی باشد، چون نام دیگر حرف (ت) به صورت (تی ) هم گفته شده پس ظاهرا به معنای کسی است که در نگارش این حرف (ت)نهایت دقت را به کار می برد و آن را می آراید.