کدام  را بنویسیم: توفان یا طوفان؟

 

  بعضی به گمان این که کلمه ی طوفان اصلا فارسی است آن را به صورت توفان می نویسند و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده اند که صورت اخیر به کار رود.اما اصل این دو کلمه و معنای آنها یکی نیست.

طوفان کلمه ی عربی (ظاهرا از اصل یونانی ) و به معنای "باد و باران بسیار شدید" است ولی واژه ی توفان صفت است و به معنای "غران .دمان" است و ربطی به" باد و باران بسیار شدید" ندارد. این واژه صفت فاعلی از مصدر توفیدن به معنای "فریاد بلند کشیدن" یا " غریدن و خروشیدن" است:

ز آواز گـــردان بتــوفیــــــد کــــوه

زمین شد ز نعل ستوران ستوه            (فردوسی)

 

واژه ی توفنده به معنای "غرنده و خروشنده " نیز از همین فعل مشتق شده است.

                   (منبع:غلط ننویسیم:نجفی. تهران.مرکز نشر دانشگاهی.1378.ص:261)

 

 طــــوفـــان

نتیجه طوفان               نتیجه طوفان 

 تـــــوفـــــان

توفیدن شیر   توفیدن شیر