گفتم :"سخنت!" گفت : " مگو کِم یاد است"

 

گفتم :"عهدت!" گفت:"برو،کان باد است"

 

گفتم:"کارم چو زلفت افتد در پای"

 

در تاب شد و گفت :" چنین افتاده است"

 

گفتم:"مگذر" گفت:" ز پیشم بگذر"

 

گفتم:"بنگر" گفت که :" دیوانه نگر"

 

گفتم :" هیچم" گفت:"نمی ارزی هیچ"

 

گفتم :" خاکم" گفت که :"خاکت بر سر"

 

گفتم :" چه خورم در طلبت؟" گفت که :" خون"

 

گفتم :" چه بود حال دلم؟" گفت :"جنون"

 

گفتم که :" مرا کی بکشی ؟" گفت :" کنون"

 

گفتم که :" ز دستت بجهم؟" گفت که :" چون؟" 

                                                                          ( خواجوی کرمانی)