شهر پر تپش خلق پر خروش

خلق داغ دار شهر حجله پوش

شانه های شهر زیر بار عشق

سخت و استوارمست و پر خروش

کربلاییان باز گشته اند

زنگ کاروان می رسد به گوش

کاروان اشک کاروان آه...             ( شعر : مجید زهتاب )