یکی از ناراحتی های شیطان آن است که وقتی مسلمان می خواهد شروع به خوردن غذا کند "بسم الله " می گوید.در این صورت شیطان دیگر نمی تواند غذا بخورد و گرسنه می ماند.

دیگر آن که وقتی مسلمانی بخواهد کاری کند "ان شاء الله "می گوید، بنا براین شیطان دیگر نمی تواند در آن کار دخالتی کند و یا آن را به هم بزند.