آیا می دانید که شعر های زیر از کدام شاعران بنام است؟

* باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

* این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورنده ی لقمه های راز شد

*میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است