1.پرسیدم:" دوست بهتر است یا برادر؟" گفت:"دوست برادری است که انسان با میل خود انتخاب می کند." (امیل فاگو)

2.دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.(سیسرون )

سوالخواننده ی گرامی  به نظر شما کدام یک از دو سخن بالا سنجیده تر است ؟چرا؟