نام گذاری برای قدم نو رسیده 

 

یکی از وظایف بسیار مهم والدین آنست که برای فرزندان نامی نیکو و با معنا انتخاب کنند .چه خوب است که اسم با مسمی مطابقت داشته باشد .

فرزندان امانتهای الهی اند بنابراین اسم هرکس به نوعی بیانگر شخصیت و طرز تفکر و باور خانوادگی او می تواند باشد.البته بعضی از فرزندان به دلیل نداشتن نام نیک و به خاطر عدم طرز تفکر صحیح و مناسب والدین و یا حتی نفوذ برخی از بستگان متاسفانه مجبورند مدتی نامی ناخوش و یا بی معنا را با خود یدک بکشند و در پی آنند تا زمانی فرا برسد که نام خود را تغییر دهند.

بعضی خانواده ها نیز خیلی به همسانی اول نامها با هم پای می فشارند و خود را در تنگنایی قرار می دهند که فرار ازآن برایشان ممکن نیست.

مثلا اگر نام پدر داریوش باشد قرار بر این می شود که زین پس مادر هم هر نامی دارد آن را به نامی که با حرف د شروع می شود صدا کنند مثلا درسا .حال اگر صاحب فرزندی شوند باید با همان حرف شروع شود مثلا اگر دختر بود دنیا و اگر پسر بود دانیال .اکنون تصور کنید دنیا و دانیال  خواهر و برادران دیگری هم پیدا کنند.

حال که باید نام های به عبارتی ست! پیدا کنند چه رنج بیهوده و سعی بی فایده ای که باید ببرند. گاهی هم مجبور می شوند نامهای اشیا و یا حیوانات را هم برای خالی نبودن عریضه بر فرزندان بیچاره بنهند:

مثلا:دمن.دیمدام.دیالاگ.دسته. داس.دربرقی.دیرم شد.داره میاد.دیگه تکرار نشه و...!

خوب تصور کنید خانواده ای علاقه مند به هم آغازی نامها با حرف ژ باشند چه نامهایی را می توان انتخاب کرد؟

خانواده ای هم مثل حکایت زیر روش اصولی دیگری را برای نام گذاری انتخاب کرده اند:


رفت شخصی اداره ی آمار  

پیش یک کارمند نیکوکار

خواست از بهر تازه فرزندش

بهر نوزاد خوب و دلبندش

او تقاضا شناسنامه کند

آنچه باب است بین عامه کند

گفت آن کارمند دانا دل

به تقاضا کننده ی عاقل

نام فرزند خود به بنده بگو

تا نویسم شناسنامه ی او

گفت آن مرد با کمال و صفا

نام فرزند من بود "تویوتا"

این سخن تا که کارمند شنفت

رو به او کرد و با تعجب گفت

"تویوتا" نام شخص آدم نیست

نام مرسوم خلق عالم نیست

نام باید که صاف و ساده بود

بر سبیل دو خانواده بود

گفت من هم همین نظر دارم

عین فکر شماست افکارم

من "بیوکم" و مادرش "خاور"

تویوتا هم رواست نام پسر

نبود این سه اسم از هم دور

هر سه باشند در جهان مشهور

                         منبع شعر :کتاب شولوغ پولوغ:جمشیدی