لبخندبا تو هستم .گوش کن ...

چون آفتاب بر همه بتاب .چون باد بر همه بوز .چون باران بر همه ببار...

همچون رود جاری باش و سلام آب را به همه ی تشنگان برسان .در آخر هم به دریا

بپیوند .نکند در جایی بمانی در این خیال که شاید گلهای باغ زندگانی همانهایند که می

بینی .چشم باز کن و در تکاپو باش .شاید بوته ی گلی یا نهال کوچکی در دل کویری در

 انتظارت نفس می کشد .گوش کن صدایش را می شنوی؟...  

 با شما بودن برایم سرور و سکون دل بود.

دوستان!... شاید شور و شوق و شلوغی بچه های فرزانه ای که دیدارشان رحمت بود نه

زحمت  بتواند سوز سرمای سخت سکوت و جداییشان را اندکی تسکین دهد.

اما هماره خواسته ام تا به دریا متصل شوم.پروردگارا یاریم کن تا وجود ناچیزم هماره در

خدمت تو و بندگان خوبت باشد. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک ...

برای سال جدید برنامه ریزی کنید .نظم داشته باشید و در برنامه ریزی خود حتما این

موارد را لحاظ کنید تا موجب خشنودی خدا و ائمه علیهم السلام به ویژه امام زمان روحی له الفدا’ قرار گیرید:

1-نماز وخواندن آیاتی از قرآن

2-پیش مطالعه و مرور دروس قبل

3-اطاعت از والدین واحترام به آنان و معلمان خود.

شاید زمانی فرا برسد و دوباره دیده به دیدارتان خرسند گردد.