آرایه های ادبی ابیات زیر را پیدا کنید.

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست  

                                       یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس     

                                        که به هر حلقه ی موییت گرفتاری هست

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نگنم

                                         همه دانند که در صحبت گل خاری هست  (سعدی)