برای هر روزتان برنامه ریزی کنید تا روزهای پربار و شادی داشته باشید.یادتان باشد مدرسه و کلاس درس منحصر به پاییز و زمستان و چند روز بهار نیست.همه ی  ما فراگیران و دانش آموزان کلاس بزرگ طبیعت هستیم.

هر لحظه و هر نگاهمان باید همراه تفکر و تأمل باشد.زمانی که در کنار دوستان و خانواده ایم و لحظاتی که به تفریح و سرگرمی و گردش و سیر و سیاحتیم نیز در حال آموزش هستیم.

نکته ی مهم این است که ما به عنوان یک دانش آموز بتوانیم از توانایی های خود در این کلاس بهره بگیریم.

اگر نیک بنگریم در می یابیم که همه ی گیتی دست به دست هم داده است  تا  راهنمای آدمی در هر برهه از زندگی باشد. به فرموده ی سعدی علیه الرحمه:

" برگ درختان سبز در نظر هوشیار    //   هر ورقش دفتریست معرفت کردگار"