رد المطلع.آرایه ای است که درآن مصراع اوّل یا دوم مطلع رادر مقطع قصیده یا غزل تکرار کنند.

مثال اوّل :     ای صبا نکهتی ازکوی فلانی به من آر

                  زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر...

چنان که مصراع اوّل در مقطع تکرار می شود و می گوید:

               دلم از پرده بشد دوش که حافظ می گفت

                   ای صبا نکهتی ازکوی فلانی به من آر

                                                ( 5 فصل در ادبیات :جلال همایی.ص:90)