همه ی این سوالات درباره درس اول "زنگ افرینش "است:

1.بیت اول چند جمله است ؟بود را باید برای هر دو مصرع حساب کرد یا برای هر مصرع جداگانه یک بود نیاز است؟ دو جمله (بود ) حذف در دومی

 2.در بیت بعد خوشحال قیدی برای فعل جمع بودند است؟ قید حالت

3.بیت ششم چند جمله است؟

دو جمله

4.مصرع دوم این بیت کامل مفعول است؟بله

5. ذره ذره دربیت هشتم چه نقشی دارد؟ قید

6.جیک جیک در بیت چهاردهم چه نقشی دارد؟ مفعول

7.شاخه درهمین بیت متمم است؟ بله

8.حرف اضافه اش کدام است؟ روی (برروی)

9.در بیت بیستم بچه ها و سویی متمم اند؟ بله

10.در بیت بعدی نقش با خودش چیست؟ خود: متمم  ش:مضاف الیه

11. فعل چنین می گفت است یا می گفت؟ می گفت    چنین :مفعول

12. در بیت دوازدهم با برای بلبل هم حساب می شود؟ بله

13.این سوال مربوط به اندرز پدر است: رحمت الله علیه صفتی برای پدر است؟ به گفته ی برخی اساتید بله

14. خود رحمت الله علیه یک جمله است؟ در عربی بله  ولی بعضی اساتید گفته اند این جملات درفارسی وصفی اند

15.درس چشمه ی معرفت ایا در عبارت " نگاه پژمرده ی هزاران درخت تشنه استعاره است؟ بله

16. رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه تشبیه است یا استعاره؟ اگر شکل ظاهری جوی بی آب را به رگ بی خون در نظر بگیریم تشبیه  واگر مزرعه را به انسانی که رگ دارد استعاره

17.درس سوم: سال های طلایی ,طلایی صفتی برای سال های عمر است؟ قبلا در پاسخ فائزه گفته ام