میشه متن و فعل های س4 ص104 را بنویسید.

 

می خواستم.کند.شوم.می گفت.نمی شه .کنیم. می میری. بود.بود