1- یک کلمه بنویسید که با (س) شروع شده باشد

2-با دو کلمه ی هم آوا  دو جمله بسازید.

3- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید

شهادت(     )   عطوفت(         )

4- مترادف کلمات زیر را بنویسید.

مباحثه .............         فرمانگذار.....................رایحه.......................

5- شکل دوم کلمات زیر را بنویسید.

هیئت................................جرئت..................................

6-   تفاوت دو کلمه ی (خواهر)  و (جواهر) از نظر حرف دوم آن در چیست ؟ توضیح دهید

7- دو کلمه بنویسید که در آن تشدید به کار رفته باشد.

8- برای هر کدام از چهار حرف زیر یک کلمه  بنویسید.

ذ..........           ض..........           ز............      ظ.......................