در کتاب چار فصل زندگی

صفحه ها پشت سرِ هم می روند


هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند


لحظه ها با شادی و غم می روند...

گریه، دل را آبیاری می کند


خنده، یعنی این که دل ها زنده است...

زندگی، ترکیب شادی با غم است


دوست می دارم من این پیوند را


گر چه می گویند: شادی بهتر است


دوست دارم گریه با لبخند را


"
قیصر امین پور"